Изчислява осигурителният стаж за пенсия

Как се изчислява осигурителният стаж за пенсия по време на мисия или операция зад граница?

 

Информацията е от Пресцентъра на МО.

 

 

І. ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ.

 

Съгласно чл. 69, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) военнослужещите придобиват право на пенсия при освобождаване от служба, независимо от възрастта им и при осигурителен стаж, както следва:

 

1. до 31 декември 2011 г. - 25 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

 

2. от 31 декември 2011 г. - общият осигурителен стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години, от които две трети действително изслужени като военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

Съгласно чл. 9, ал. 1 КСО за осигурителен стаж се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но не по-малко от минималния осигурителен доход, а съгласно чл. 70а, ал. 1 КСО при изчисляване на пенсията се взима предвид само доходът, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски.

 

Осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години.

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ПЕНСИЯТА.

 

Когато военнослужещият е придобил право на пенсия, освободен е от военна служба и подаде по надлежния ред необходимите документи за упражняване на това си право (отпускане на пенсия) му се определя размерът на пенсията. При определяне размера на пенсията, тази част от общия осигурителен стаж, която лицето действително е изслужило като военнослужещ (осигурителен стаж от първа категория) се преизчислява към осигурителен стаж от трета категория, съгласно  чл. 104 от КСО.

 

Чл. 104. (4) КСО „Осигурителният стаж на лицата по чл. 69  (военнослужещите) се превръща, като три години действително изслужено време се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория.”

 

Ако през време на службата си  като военнослужещ, лицето е участвало в мисии и операции, провеждани извън територията на страната, действително изслуженото време в зоната на операцията ще се преизчисли като осигурителен стаж към трета категория, но вече по условията на чл. 104, ал. 7 или 8.

 

Чл. 104. (7) КСО  „За лицата по чл. 69, при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория.

 

(8) (Нова - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г.) За лицата по чл. 69 при участие в операции и мисии извън територията на страната с ниска степен на риск една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.”

 

От казаното до тук може да се направи извода, че осигурителният стаж от първа категория зачетен за времето на операцията или мисията не се взема предвид при преценяване дали лицето е придобило право на пенсия. Този стаж се взема предвид при определяне размера на пенсията.

 

ПРИМЕР:

 

Едно лице е работило и е било осигуряване, както следва:

 

- 10 (десет) години като шофьор при условията на трета категория труд;

 

- 19 (деветнадесет) години като военнослужещ при условията на първа категория труд.

 

През време на службата си е участвало в две операции извън територията на страната със степен на риска „Висока” (по шест месеца всяка) или общото време за участието му в операции е една година.

 

При тази фактическа обстановка, лицето има общ осигурителен стаж от 29 години (10+19=29). За да придобие право на пенсия (до 31.12.2011 г.) следва действително да е изслужило като военнослужещ 2/3 от 25=16,67 г. (16 години и 8 месеца.) Лицето има повече от 25 г. осигурителен стаж и повече от 16 г. и 8 месеца  на военна служба и е придобило право на пенсия.

 

При определяне размера на пенсията осигурителния стаж за трета категория се взема едно към едно, а осигурителния стаж от първа категория се преизчислява към трета категория, както следва:

 

- 18 (осемнадесет години) осигурителен стаж от първа категория (общо 19 години на военна служба минус 1 година на мисия) се преизчисляват като три години осигурителен стаж от първа категория се зачитат за пет години осигурителен стаж от трета категория или общо 30 години осигурителен стаж от трета категория по чл. 104, ал. 4 от КСО (18*5/3=30);

 

- 1 година участие в операция с висока степен на риска се преизчисляват съгласно чл. 104, ал. 7 от КСО като една година се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория или общо 3 години осигурителен стаж от трета категория (1*3=3);

 

Общият осигурителен стаж за 19 години военна служба е равен (30 + 3)   на 33 години.

 

Към него се прибавят десетте години осигурителен стаж от трета категория и се получава общият осигурителен стаж на лицето за определяне размера на пенсията  - 43 (четиридесет и три) години.

 

Кодекса за социално осигуряване

 

В промените на Кодекса за социално осигуряване, които влязоха в сила от 12 май 2009 г., бе записано, че при участие в операции и мисии извън територията на страната с висока степен на риск, както и при участие в бойни действия или във военно време, една година действително изслужено време се зачита за три години осигурителен стаж от трета категория. При ниска степен на риск - една година действително изслужено време се зачита за две години осигурителен стаж от трета категория.

 

И още от кодекса

 

Осигурителният стаж на правоимащите лица се определя въз основа на издадени по реда на Наредбата за определяне на критериите за степента на риска при участие в операции и мисии извън територията на страната (ДВ, бр. 80 от 2010 г.) по § 45, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България удостоверения за осигурителен стаж, включително за участие в мисии и операции извън територията на страната, осъществени или започнали до 12 май 2009 г.

 

Отпуснатите пенсии за осигурителен стаж и възраст на лицата, които са участвали в операции и мисии извън територията на страната, се преизчисляват от 12 май 2009 г., ако в срок една година от влизането в сила на този закон подадат заявление и удостоверение за осигурителен стаж в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

 

Степените на риск

 

Те са определени в заповед на министъра на отбраната Аню Ангелов. Тя е с № ОХ-150 от 28.02.2011 г.

 

За приключили операции: ООН в Камбоджа (UNTAC) – „ВИСОКА”; на ООН в Таджикистан (UNMOT) – „ВИСОКА”; за оказването на хуманитарна помощ на бежанците в Република Македония (Българска военнополева поликлиника в бежанския лагер “Радуша”) – „НИСКА”;  на ОССЕ в Босна и Херцеговина – „НИСКА”.” в Ангола (UNAVEM ІІІ и MONUA) – „НИСКА”; на ООН в Р Хърватия – „ВИСОКА”; на ООН в Етиопия и Еритрея (UNMEE) – „НИСКА”; на ЕС в Македония (CONCORDIA) – „НИСКА” на коалиционните сили в Ирак (IRAQI FREEDOM) – „ВИСОКА”; на НАТО в Средиземно море (OPERATION ACTIVE ENDEAVOUR) – „НИСКА”; на ООН в Ливан (UNIFIL) – „ВИСОКА” на ЕС в Чад и Централно африканската република (EUFOR) – „НИСКА”.

 

За започналите операции: на НАТО в Афганистан (ISAF и NTM-A) – „ВИСОКА”; на НАТО (KFOR) и мисията на ООН (UNMIK) в Косово – „НИСКА”; на НАТО в Ирак (NTM-I) – „НИСКА”; на НАТО за борба с пиратството (OPERATION OCEAN SHIELD) – „НИСКА”; в Босна и Херцетовина на НАТО (SFOR) и на ЕС (ALTHEA) – „НИСКА”;

на ЕС в Грузия (EUMM) – „НИСКА”; за полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL AFGANISTAN) – „ВИСОКА”; за мисията на ООН в Либерия (UNMIL) – „НИСКА”.

 

Издаване на удостоверения за осигурителен стаж

 

На основание на тази заповед и заповедите за участие в операция/мисия, заповедите за заминаване и завръщане в страната, допълнителните споразумения и други документи (удостоверяващи периода на непосредствено участие) на лицата участвали в операциите и мисиите по точки се издават удостоверения за осигурителен стаж (обр. УП-3) след подаване на заявление. При определяне периода на непосредственото участие в операцията/мисията съдействие оказват архивите на Министерството на отбраната и Българската армия.

 

Удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) се издава от военните формирования/структури, в които лицата участвали в операции/мисии са се водили на отчет и доволствие (са изплащани възнаграждения в български лева) по време на участието в операцията/мисията, съответно от правоприемниците на закритите такива военни формирования/структури. Когато документите, на основа на които се изготвя удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) са сдадени на съхранение в архив, удостоверението се издава от съответния архив.

 

В удостоверението за осигурителен стаж (обр. УП-3) в графа 2 се попълва „военнослужещ” и „Степен на риска „ВИСОКА” по смисъла на чл.104, ал.7 от Кодекса за социално осигуряване” или „Степен на риска „НИСКА” по смисъла на чл.104, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване”, а в графи 3 и 4 - периодът на непосредственото участие в операцията/мисията.

 

Командирите/началниците на военни формирования и ръководителите на структури издават преимуществено удостоверение за осигурителен стаж (обр. УП-3) на пенсионирани военнослужещи, участвали в операции и мисии до 12.05.2009 г., във връзка с параграф 62 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 100 от 2010 г.).

 

Наредбата

 

С наредба на Министерския съвет (обн. ДВ. бр.80 от 12 октомври 2010г.) се уреждат критериите за определяне степента на риска за всяка операция или мисия извън територията на страната.

 

Определянето на степента на риска се извършва за всяка операция или мисия извън територията на страната, в която ще участват военнослужещи, държавни служители от Министерството на вътрешните работи и/или държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност", преди внасяне на въпроса за разглеждане от компетентния орган за разрешаване на това участие.

 

Критериите за определяне степента на риск при участие в операции и мисии извън територията на страната са: критерий 1 - отчитащ рисковия фактор, породен от наличието на противостоящи сили, идентифицирани като притежаващи способности и намерения да атакуват личния състав; критерий 2 - отчитащ рисковия фактор, породен от вероятността за контакт на личния състав с противостоящите сили и другите рискови фактори в зоната на операцията или мисията; критерий 3 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на физико-географските условия върху здравето на личния състав; критерий 4 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на хигиенно-епидемиологичната обстановка върху здравето на личния състав; критерий 5 - отчитащ рисковия фактор, породен от влиянието на екологичната обстановка върху здравето на личния състав.

 

За определяне относителната тежест на негативно влияние на рисковите фактори, посочени в критериите върху личния състав, непосредствено участващ в конкретна операция или мисия, се използват теглови коефициенти. В наредбата е посочено как се определя крайната оценка за степента на риска.

 

Дефинициите

 

"Участие в операция или мисия извън територията на страната" е изпълнение на служба по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" извън територията на Република България в мисии и операции на НАТО и на Европейския съюз, както и в организирано действие на международната общност, отделна държава или международна организация по предотвратяване и овладяване на кризи, както и за преодоляване на техните последици.

 

"Зона на операцията или мисията" е територията на държавата, морското или въздушното пространство, където непосредствено се провежда съответната операция или мисия.


{START_COUNTER}